IcePig - онлайн школа англійської мови

З IcePig вивчати англійську мову дуже легко, просто, а головне - цікаво!


ОФЕРТА НА УКЛАДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

про надання послуг

Цей документ разом з Політикою конфіденційності є публічною офертою ФОП Хоролець Світлани Олександрівни (далі – «Виконавець») укласти договір (далі – «Договір») на вказаних нижче умовах.
Пропозиція до підписання Договору адресована необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (далі – «Замовник»). Стосунки сторін регулюються цим Договором і положеннями законодавства України.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційні та консалтингові послуги в рамках програми курсів навчання іноземній мові (далі – «Курс»), перелік та опис яких зазначено на сайті icepig.com.ua (далі – «Сайт»).


2. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ


2.1. Надання тексту даної оферти Замовникові, так само як і розміщення тексту оферти на Сайті є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.


2.2 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, що надаються Виконавцем.


2.3. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.


2.4. Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – реєстрації на сайті або оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у цьому Договорі.


2.5. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі, без виключень, безумовно).


3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ


3.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма та терміни проведення Курсів, навчання, а також інші умови опубліковані на Сайті.


3.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання в режимі онлайн-сесій, семінарів чи занять (далі – «заняття»). Послуги надаються Замовникові або іншій особі - учню за розсудом Замовника (надалі – «Учень»). У разі якщо Учень є неповнолітньою особою права та обов’язки Замовника за договором здійснює один з батьків Учня, реквізити якого були надані Виконавцеві.


3.3. Розклад занять та зміни до нього. Час проведення занять повідомляються Замовнику додатково email повідомленням та/або повідомленням на телефон, за телефоном Замовника або Учня, що використовується при реєстрації на сайті. Про зміни у розкладі занять або графіку Курсів Виконавець повідомлятиме Замовника (або Учня ) не пізніше як за 1 день на адресу електронної пошти або за контактним телефоном.


3.4. Відвідування занять та відпрацювання. Замовник (Учень) зобов’язаний дотримуватися програми Курсу та своєчасно відвідувати заняття. У випадку неможливості відвідати заняття, Замовник (Учень) зобов’язаний письмово повідомити про це Виконавця не пізніше як за 1 день до дати заняття. У разі належного повідомлення про відсутність Замовника (Учня) Виконавець на уроці, Виконавець призначає час відпрацювання такого уроку. У разі якщо Замовник (Учень) не повідомив про неявку на урок належним чином, або не з’явився на відпрацювання уроку (незалежно від причин або наявності повторного повідомлення про неявку), урок вважається проведеним, а відповідні послуги Виконавця – наданими. Для уникнення сумнівів, запізнення Замовника (Учня) на заняття на 20 та більше хвилин вважається неявкою на заняття.


3.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який час і без попереднього повідомлення змінювати будь-який контент наших онлайн-навчальних матеріалів, програмне забезпечення та матеріали, що містяться на Сайті, а також у формат будь-яких послуг, запропонованих через Сайт.


4. ОПЛАТА ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ


4.1. Послуги надаються на умовах повної попередньої оплати. Якщо на Сайті не зазначено іншого або прямо не домовлено між сторонами, оплата здійснюється на помісячній основі, до 10го числа звітного місяця.


4.2. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником Курсу, яка вказується на Сайті.


4.3. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця


4.4. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.


4.5. Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали або електронною поштою. Знижка не надається після купівлі Курсу.


4.6. Повернення коштів. За виключенням випадків прямо встановлених цим Договором, кошти за невикористані заняття у випадку припинення договору повертаються Замовникові в повному обсязі.


4.7. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо заняття були використані (в тому числі якщо Замовник не з’явився на заняття та завчасно не повідомив про Виконавця належним чином).


4.8. Кошти повертаються на той самий рахунок Замовника з якого вони були сплачені (якщо такий рахунок існує на момент повернення, в іншому випадку – на рахунок письмово повідомлений Замовником)


5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА


5.1. Після внесення оплати за Курс, Замовник має право особисто прийняти участь в заняттях, а також відповідно створених групах і чатах або оплатити передати це право Учневі. Всі права і обов’язки за неповнолітніх Учнів за цим договором здійснюються їхніми батьками-Замовниками.


5.2. Замовник має право отримувати та використовувати навчально-інформаційні матеріали, які надаються в межах навчання.


5.3. Замовник зобов’язаний прийняти умови навчання, які опубліковані на сайті та дотримуватися програми навчання, відвідувати заняття та виконувати практичні завдання Виконавця. Невиконання Замовником завдань і рекомендацій Виконавця може негативно вплинути на результат навчання.


5.4. Усі права на веб-сайт та інформаційні матеріали належать Виконавцеві. Права інтелектуальної власності на навчальні та інформаційні матеріали, використані на Курсі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Отримані Змовником в результаті надання послуг за цим Договором інформаційні матеріали або їх частини підлягають наступним обмеженням: їх використання обмежене зобов’язанням Замовника не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, і не поступатися, а також не використовувати матеріали для будь-яких інших цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам.


5.5. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні платежі і стан взаєморозрахунків.


5.6. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право: а) збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника та Учня; б) відправляти Замовникові та Учневі повідомлення (в тому числі на еmail та телефон); в) інформувати Замовника про нові продукти, послуги і сервіси, що надаються Виконавцем та Учнем; г) відправляти повідомлення рекламного і інформаційного характеру, у тому числі про товари і послуги, що надаються партнерами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).


6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ


6.1. Виконавець зобов’язаний надавати послуги на умовах даної Оферти.


6.2. Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення занять, їх зміст і публікує інформацію на сайті проекту на Сайті.


6.3. Виконавець має право призупинити доступ до інформаційних матеріалів і сервісів або відмовити Замовникові в участі в заняттях, участі в онлайн кімнатах та чатах, за розсудом Виконавця у будь-який час.


6.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщені на сайті.


6.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови навчання, терміни надання Послуг та до самого Курсу у будь-який момент і на свій розсуд. В разі внесення змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважається прийнятим Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни умов або здійснення входу на Сайт (в залежності що мало місце першим).


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1. У випадку порушення зобов’язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання Договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.


7.2. Виконавець не несе відповідальність за: неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві; порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник або Учень для отримання послуг; втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця; збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.


7.3. Замовник несе відповідальність за: використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг; використання матеріалів, які розміщені на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам; порушення умов використання послуг; порушення умов оплати; втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.


7.4. Обмеження відповідальності Виконавця: сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги; в разі порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов’язань.


7.5. У випадку передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі навчання інформаційних матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність: Замовник може бути усунений від участі у заняттях, а договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням); Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням; Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.


8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


8.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань. Договір може бути розірваний достроково шляхом письмового повідомлення за 1 робочий день (1) Виконавцем - на контактний номер або email Замовника або (2) Замовником - шляхом письмового повідомлення на email Виконавця, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.


9. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ


9.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


10. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ


10.1 Сторони визнають юридичну силу документів, що складені в електронній формі (заявок, Актів, повідомлень, рахунків, угод, листів і ін.), направляються електронною поштою на вказані в договорі реквізити, якщо можливо достовірно встановити, що документ походить від сторони договору.


10.2. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче: Заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу) або з контактного телефону сторін. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси або з контактного телефону Сторони , виражає дійсне волевиявлення Сторони і намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної договором. . Кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім особам. В якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки і інші документи, складені в електронній формі.


11. ІНШІ УМОВИ


11.1. Оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.


11.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.


11.3. Якщо яка-небудь з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсності Оферти в цілому.


11.4. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних та персональних даних Учня, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.


11.5. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.


11.6. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов’язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.


12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ФОП Хоролець Світлана Олександрівна
Адреса реєстрації: Україна, 36040, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Героїв Сталінграду , будинок 22, корпус 2
Контактний телефон: 0669338008
Електронна пошта (email): svkhorolest@gmail.com